Habitat

Del siden/ordet

Habitat betyder levested. En levende organismes levested er styret både af abiotiske faktorer (fysiske betingelser) og biotiske faktorer (andre organismer). En organismes habitat fortæller med andre ord noget om, hvor man kan vente at finde den. Et andet økologisk begreb er Niche. Det beskriver desuden organismens rolle det givne sted.

Haploid

Del siden/ordet

Celler med en enkel kromosombesætning (som fx vore kønsceller). Se også diploid.

Hardy-Weinberg ligevægt

Del siden/ordet

Hvis en population er i Hardy-Weinberg ligevægt/genetisk ligevægt vil frekvensen af en genotype være den samme fra en generation til den næste. Det betyder at hvis 25% af populationen har genotypen AaBb i en generation vil 25% i den efterfølgende generation også have denne genotype.

For at en population er i hardy-Weinberg ligevægt kræves det at:

 • Der er tale om en stor population
 • Der skal være tilfældig parring
 • Han og hun skal være ligeligt fordelt
 • Ingen indvandring eller udvandring
 • Ingen selektion
 • Ingen mutationer

Hvis populationer er i Hardy-Weinberg ligevægt kan man beregne frekvenserne af de enkelte alleler. Se mere under Hardy-Weinberg loven.

Hardy-Weinberg loven

Del siden/ordet

G.H. Hardy og W. Weinberg formulerede i 1908 uafhængigt af hinanden en formel der estimerer frekvensen af dominante og recessive alleler/genudgaver i en population:

Vi har de 2 alleler (genudgaver) A og a til et bestemt gen og deres frekvenser (hyppigheder) kan beskrives med henholdsvis p og q (p + q = 1).

Hardy-Weinberg loven siger at for de tre mulige genotyper AA, Aa og aa vil man kunne regne deres frekvenser ud efter følgende udtryk:

F = q2 + 2pq + p2 = 1
Hvor F er den samlede frekvens.

Hardy-Weinberg loven holder kun hvis populationen er i hardy-Weinberg ligevægt (også kaldet for genetisk ligevægt). I korte træk er betingelserne:

 • Der er tale om en stor population
 • Der skal være tilfældig parring
 • Han og hun skal være ligeligt fordelt
 • Ingen indvandring eller udvandring
 • Ingen selektion
 • Ingen mutationer

Harepest

Del siden/ordet

Harepest, også kaldet tularæmi, er en sygdom der kan overføres fra dyr til mennesker (en zoonose). Sygdommen skyldes bakterien Francisella tularensis, en lille gram-negativ, ubevægelig stavformet bakterie.

Harepest-bakteriens primære vært kan være kaniner, harer og gnavere, husdyr som får, kvæg og katte. Desuden findes bakterien i insekter som flåter, myg og klæg.

Mennesker kan smittes via insektstik, forurenet drikkevand, utilstrækkeligt stegt eller kogt kød fra et smittet dyr eller via aerosoldannelse fra forurenet jord.

Symptomerne på harepest kan minde om pest, dog med et mildere forløb. Symptomerne er bl.a. hævede lymfekirtler, især på halsen, samt synkebesvær. Sygdommen varer et par uger. Den kan behandles effektivt med antibiotika. Harepest regnes som et potentielt biologisk våben.

Harskning

Del siden/ordet

Harskning er omdannelsesprocesser hvor fedtstoffer ændres på en måde så smag og aroma forringes. Der skelnes mellem 2 former for harskning:

1. Harskning ved hydrolyse
Mikroorganismer der befinder sig i fedtstoffet kan udskille enzymet lipase. Lipase spalter fedtsyrer fra fedtstoffer (triglycerider) under optagelse af vand (hydrolyse). Hvis der er tale om korte fedtsyrer (f.eks. smørsyre) udvikles der en ubehagelig lugt og smag.

2. Harskning ved iltning (oxidation)
Ved de umættede fedtsyrer kan der ske en oxidation de steder i fedtsyrerne hvor der er placeret dobbeltbindinger. Dvs. der kobles ilt på fedtsyren.

Temperaturen har stor betydning for harskningen. Generelt kan man sige at jo højere temperatur jo hurtigere harskning. Gylden regel: Sæt fedtstoffet/olien i køleskabet hurtigst muligt efter det har været i brug.

Hash

Del siden/ordet

Hash er et ulovligt rusmiddel. Det kendes også under navne som galare, pot, hamp, grass, shit, sjov tobak, cirkus tobak, skunk m.m.

Hash udvindes fra hampplanten Cannabis sativa. Hampplanten indeholder flere hundrede aktive stoffer, men rusen skyldes især stoffet THC (Tetrahydra cannabinol). THC ophobes i fedtvæv, og det kan spores flere uger efter, man har indtaget hash.

Hash kan ryges, spises eller drikkes. Rusen er afhængig af hvem man er, og hvordan man har det, men den er kendetegnet ved en vis sløvhed. Ved langvarig brug af hash, opstår der ofte et misbrug, der kan være svær at slippe ud af. De negative konsekvenser er nedsat koncentrationsevne, korttidshukommelse m.m., og for nogen ender det i social isolering.

 

Hasholie

Del siden/ordet

Hasholie er et tyktflydende sortbrunt udtræk af hash eller marihuana og indeholder 20-30 procent THC. Se mere under hash.

Haustorium

Del siden/ordet

Den fysiske forbindelse mellem en vært og en parasit. Det er primært mellem en værtsplante og en snylteplante. Haustoriet er et opsugningsorgan, hvor der sker en overførsel af vand og næringsstoffer fra værtsplanten til snylteplanten.