Madpyramide

Del siden/ordet

Madpyramiden, eller kostpyramiden som den også kaldes, er oprindeligt udviklet i 1976 af det daværende FDB. Madpyramiden er en grafisk rettesnor for sammensætningen af en sund kost. Se mere på madpyramiden.dk

Makrofager

Del siden/ordet

Makrofager er en type fagocytter (ædeceller). De stammer fra monocytter, en anden type hvide blodlegemer, der cirkulerer i blodet. Monocytterne vandrer fra blodet ud i væv, hvor de udvikler sig til makrofager, dvs makrofager findes uden for blodbanen.

Makrofager er amøbelignende celler, der “æder” fremmede organismer ved fagocytose. De kaldes derfor også for ædeceller.

Alt efter hvilket væv de findes i, har de forskellige navne. I leveren hedder de Kupffer celler, i knoglerne hedder de osteoklaster, i centralnervesystemet hedder de mikrogliaceller osv.

Makronæringsstof

Del siden/ordet

Et makronæringsstof er et stof vi skal have tilført forholdsvis store mængde af (mange gram pr dag). Der tænkes primært på de tre næringsstoffer kulhydrater, fedt og protein.

Makroskopisk

Del siden/ordet

Makroskopisk beskriver når noget er synligt med det blotte øje. I modsætning til når noget er mikroskopisk og kun kan undersøges med et mikroskop.

Maksimal iltoptagelse

Del siden/ordet

Den maksimale iltoptagelse er den maksimale mængde ilt en person kan optage i kroppen pr. minut.

Malign

Del siden/ordet

Malign betyder ondartet. En malign tumor er en ondartet svulst, også kaldet for kræft.

Maltase

Del siden/ordet

Maltase er et enzym, der spalter disakkaridet (kulhydrat) maltose til to glukosemolekyler. Det er placeret i tyndtarmens epithelceller, hvor det “rækker” ud i tarmlumen og “klipper” maltosemolekylerne over i 2.

Maltase sørger sammen med de to andre hydrolaser laktase og sukrase for, at disakkariderne i føden spaltes til monoskakkarider, der herefter kan føres over tarmvæggen og ind i blodkredsløbet.

Maltose

Del siden/ordet

Maltose kaldes også for maltsukker. Det er et kulhydrat der dannes ved en nedbrydning af stivelse. Maltose er et disakkarid, dvs. det består af to sukkerenheder. De to sukkerenheder er godt nok begge glukose. De er koblet sammen ved hjælp af en Alpha(1,4)-galaktosidbinding.

Maltose bliver dannet ved ølbrygning når stivelsen i den spirede byg spaltes til maltose.

Mammografi

Del siden/ordet

En undersøgelse af et bryst. Der tages et røntgenbillede og på det kan man se selv meget små svulster.

Mammut

Del siden/ordet

Mammut’en (Mammuthus trogontherii) er en nu uddød slægtning til elefanten. Disse behårede kæmper (1/3 større end den afrikanske elefant) med gigantiske stødtænder herskede på de sibiriske sletter indtil for 4000 år siden, hvor de uddøde. Der er fundet meget velbevarede eksemplarer og for øjeblikket strides man om de skal “vækkes til live” ved kloning.

Mariager fjord

Del siden/ordet

Den smalle Mariager Fjord strækker sig næsten 40 km ind i Østjylland (fra Kattegatsiden). Den er skabt som en tunneldal under sidste istid.

I og omkring fjorden er der et rigt dyre- og planteliv, og Mariager Fjord er et vigtigt raste- og fourageringsområde for mange vandfugle. Se mere om Mariager Fjord i Skov- og Naturstyrelsens folder “Mariager Fjord Vildtreservat“.

Mariager Fjord blev “landskendt” i august 1997, hvor et kraftigt iltsvind resulterede i at døde og halvdøde fisk flød rundt i overfladen og en hæslig stank af svovlbrinte steg op fra bunden. Mariager Fjord var død! Den væsentligste årsag er højst sandsynligt udsivningen/afstrømningen af næringssalte fra markerne omkring fjorden. Næringssaltene resulterer i en opblomstring af alger. Når de dør synker de ned på bunden, her nedbrydes de af bakterier under et massivt iltforbrug.

Marihuana

Del siden/ordet

Marihuana er hakkede blomster og topskud fra hampeplanten. Se mere under hash.

Marin

Del siden/ordet

En marin organisme lever i havet.

Markkapacitet

Del siden/ordet

Markkapacitet er et mål for en marks evne til at holde på vandet (regnvand).

Når et regnskyl har fyldt porerne i en jord op vil tyngdekraften efterhånden presse vandet videre ned igennem jordlagene. I de snævreste porer vil vandet imidlertid blive siddende på grund af vandets overfladespænding. Grænsen går ved porer der er omkring 6 mikrometer i diameter. Jo flere små porer en jordtype har jo mere vand vil den kunne holde på.

Sidder der fx 10% vand tilbage i en jordtype efter tyngdekraften har fået lov til at virke siges markkapaciteten at være 10%. I det tilfælde kan der være tale om en sandjord. En lerjord har en markkapacitet på 25% mens en jord rig på humus kan have en kapacitet på omkring 50%.

Masseuddøen

Del siden/ordet

En betegnelse for de verdensomspændende masseudryddelser af planter, dyr og andet liv der har fundet sted gennem jordens levetid. Den mest kendte skete for 66 millioner år siden i kridttiden.

En kombination af vulkanudbrud, syreregn og asteroide nedslag førte til drastisk ændrede levevilkår for dyr, planter og andre levende organismer. Det var specielt de fødekæder og fødenet der havde planter og alger i bunden, der var hårdt ramt. Kulde, syre og mangel på sollys gjorde det svært at opretholde fotosyntesen.

Når planterne forsvinder rammer det planteæderne og dermed også rovdyrene. Det menes at være en af årsagerne til at dinosauerne uddøde.

Men hvorfor overlevede krokodillerne så?
Her skal forklaringen nok findes i de fordele krokodillerne havde i forhold til dinosauerne.

  1. Mange af krokodillerne var i en anden type fødekæde/fødenet – detritusfødekæden, der starter med ditritus og ditritusædere. Dermed var de ikke så sårbare overfor at planter og alger forsvandt.
  2. Krodiller har en evne til estivering, en evne til at gå i en dvaletilstand når omgivelserne er barske.
  3. Krokodiller har generelt et lavere stofskifte end fx dinosaur havde.
  4. Det at være vandlevende var en klar fordel når landjorden blev så ugæstfri.

Mastceller

Del siden/ordet

Mastceller er en type hvide blodlegemer nært beslægtet med basofile granulocytter. De farves blå med basiske farvestoffer. Mastceller findes i slimhinder og bindevæv.

Mastcellers funktion er ikke fuldt klarlagt. De er fulde af granulocytter, små blærer, der bl.a. indeholder histamin. Ved allergiske reaktioner udskilles histaminen og giver allergiske symptomer.

Mastitis

Del siden/ordet

Mastitis er yverbetændelse. Når antal celler pr. ml mælk er større end 200.000 har en ko yverbetændelse.

Maternel

Del siden/ordet

Maternel betyder stammende fra moderen. Maternelle kromosomer er fx de kromosomer der stammer fra moderen (vi modtager jo et sæt kromosomer fra vores mor og et fra vores far). Paternel er det, at stamme fra faderen.