Niche

Del siden/ordet

En økologiske niche beskriver, hvordan en organisme udnytter sin Habitat (levested). Er organismen et rovdyr, nedbryder, bestøver etc. Udover en beskrivelse af organismens krav til omgivelserne beskriver nichebegrebet altså organismens rolle det pågældende sted.

Nitrat

Del siden/ordet

Nitrat – NO3 er et uorganisk næringssalt (-ion). Nitrat kan optages af planter og anvendes til opbygningen af proteiner og andre kvælstofholdige stoffer.

Nitrat dannes dels ved elektriske udladninger (lyn) og ved en proces kaldet for Nitrifikation. Udover at blive optaget af planter kan nitraten udvaskes til grundvandet eller omdannes til atmosfærisk kvælstof (denitrifikation).

Nitrifikation

Del siden/ordet

Nitrifikation er en samlebetegnelse for de to processer hvor:

  1. Ammonium (NH4+) omdannes til nitrit (NO2)
  2. Nitrit omdannes derefter til nitrat (NO3)

Ammonium stammer fra ammoniak (NH3) der igen stammer fra nedbrydningen af proteiner fra døde organismer.

Omdannelsen af ammonium til nitrit foregår under iltrige forhold, hvor nitritbakterier som fx slægterne Nitrosomonas og Nitrococcus ilter ammonium til nitrit.

Nitratbakterier som fx slægten Nitrobacter ilter nitriten videre til nitrat, der kan optages i planter og indbygges i nyt organisk stof. Nitraten kan under iltfattige forhold omdannes til frit atmosfærisk kvælstof ved denitrifikation.

Nitrit

Del siden/ordet

Nitrit – NO2 er en uorganisk ion. Nitrit dannes ved nitritbakteriers oxidation af ammonium i den proces der kaldes for nitrifikation.

Nitrit tilsættes specielt kødvarer for at hindre bakterievækst, og for at kødet kan bevare sin røde farve. Nitrit kan under sure forhold, som fx i maven, reagere med proteiner og danne nogle farlige kemiske forbindelser kaldet for nitrosaminer.

Nitrogen

Del siden/ordet

Nitrogen N er det samme som kvælstof, det 7. grundstof. Normalt optræder kvælstof som gassen N2, der udgør 78,1% af jordens atmosfære.