Padder

Del siden/ordet

Padder er den danske betegnelse for hvirveldyrklassen Amphibia. Den omfatter bl.a. frøer, tudser og salamandre.

På verdensplan er der beskrevet mere end 3000 forskellige arter. I Danmark er der 14 arter padder: Bjergsalamander, butsnudet frø, grønbroget tudse, grøn frø, klokkefrø, lille vandsalamander, latterfrø, løgfrø, løvfrø, skrubtudse, stor vandsalamander, spidssnudet frø, springfrø og strandtudse. De er alle fredede.

Padders hjerte har 2 forkamre og 1 hjertekammer. Padder er vekselvarme.

Palindrom

Del siden/ordet

Et palindrom er et ord, en sætning eller et tal der kan læses på samme måde både forfra og bagfra. (gr. palin – modsat; dromos – retning).

Indenfor genetikken er et palindrom et DNA-stykke, hvor de 2 DNA-strenges basesekvenser er ens når de begge læses fra 5´ til 3´-retning eller fra 3´til 5´-retning. Dvs. hvis den ene streng læses fra venstre mod højre er sekvensen identisk med den anden streng, hvis denne læses fra højre mod venstre.

Mange restriktionsenzymer genkender og skærer i palindromer. Eksempler: EcoRI – GAATTC, EcoRV – GATATC og Hind III – AAGCTT.

Palliation

Del siden/ordet

Palliation betyder lindrende. Palliativ behandling er behandling der ikke helbreder men som i stedet lindrer og nedsætter symptomer fra uheldbredelige og livstruende sygdomme. Formålet med en palliativ behandling er at øge patientens livskvalitet ved bl.a. at nedsætte smerter.

Pandemi

Del siden/ordet

Pandemi er betegnelsen for en global epidemi, Pandemi stammer fra det græske pan=alle og demos=folk.

Der er tale om en pandemi når en infektionssygdom har spredt sig globalt og påvirker mange mennesker i et stort geografisk område (hele verden).

Det er Verdenssundhedsorganisationen WHO, der officielt afgør om et sygdomsudbrud er en pandemi. Det gjorde de fx i 2009 i forhold til Svineinfluenza og influenza A (H1N1).

Pantherinae

Del siden/ordet

Pantherinae er en underfamilie af kattefamilien (Filidae). Til Pantherinae hører Løven, Tigere, Leoparder, Jaguaren m.fl.

Paramyxovirus

Del siden/ordet

Paramyxovirus er en gruppe virus der tilhører familien Paramyxoviridae. Den omfatter bl.a. mæslinger, fåresyge, SARS, Newcastle disease og parainfluenza. Alle virus har enkeltstrenget RNA som arveanlæg, de har en kappe og de repliceres i cellens cytoplasma.

Parasit

Del siden/ordet

En parasit er en snylter. En parasit lever på bekostning af en anden organisme.

Parasitisme

Del siden/ordet

Når en organisme lever i eller på en anden organisme (kaldet en vært) kaldes det for parasitisme. I modsætning til parasitten, der vil have en ernæringsmæssig fordel, lider værten under parforholdet og vil ofte i sidste ende bukke under.

Parasympatisk nervesystem

Del siden/ordet

Det parasympatiske nervesystem udgør sammen med det sympatiske nervesystem det autonome nervesystem.

Det sympatiske nervesystem sørger populært sagt for at kroppen er i alarmberedskab, klar til at “flygte eller kæmpe”. Det vigtigste stof i den sammenhæng er transmitterstoffet noradrenalin. Det sætter gang i sagerne…

Det parasympatiske nervesystem får kroppen ned på jorden igen og tilbage til en normal tilstand. Det sker via transmitterstoffet acetylcholin.

Parasympatiske-nervesystem

Del siden/ordet

Det parasympatiske nervesystem udgør sammen med det sympatiske nervesystem det autonome nervesystem. Det sympatiske nervesystem sørger populært sagt for at kroppen er i alarmberedskab, klar til at “flygte eller kæmpe”. Det vigtigste stof i den sammenhæng er transmitterstoffetnoradrenalin. Det sætter gang i sagerne… Den parasympatiske del får kroppen ned på jorden igen og tilbage til en normal tilstand. Det sker via transmitterstoffet acetylcholin.

Parkinsons sygdom

Del siden/ordet

Parkinsons sygdom, Paralysis agitans, er en hjernesygdom. Den rammer cirka 1 ud af 1000 danskere.

De typiske symptomer er håndrysten, muskelstivhed og problemer med finmotorikken. Hverdagsting som at børste sine tænder, skrive sin underskrift etc. kan være næsten uoverkommelige opgaver.

Parkinsons skyldes en endnu uafklaret nedbrydning af dopaminproducerende nerveceller i den øverste del af hjernestammen.

Både arv og miljø menes at have betydning for sygdommens udvikling

Parrettåede hovdyr

Del siden/ordet

Parrettåede hovdyr er en af de mest talrigste pattedyrsordner, de kaldes også for klovdyr. Ordenen er kendetegnet ved at dyrenes vægt fordeles ligeligt på den tredje og fjerde tå. Ordenen deles i tre underordener, ikke-drøvtyggere, kameler og drøvtyggere.

Ikke-drøvtyggere er svin, navlesvin og flodheste. De tygger som det kan gættes ikke drøv. Kameler hører til deres egen underorden. De tygger drøv, men deres maver er bygget anderledes op end de egentlige drøvtyggere. Drøvtyggere er fx hjorte, okser, antiloper og giraffer.

Paternel

Del siden/ordet

Paternel betyder stammende fra faderen. Paternelle kromosomer er fx de kromosomer der stammer fra faderen (vi modtager jo et sæt kromosomer fra vores mor og et fra vores far). Maternel er det, at stamme fra moderen.

Patogen

Del siden/ordet

Bruges om en organisme der fremkalder sygdom.

Pattedyr

Del siden/ordet

Pattedyr (Mammalia) er den dyreklasse vi selv tilhører. Pattedyr hører sammen med krybdyr, fugle, padder og fisk til den dyrerække der hedder Hvirveldyr. Alle pattedyr har lunger og indånder atmosfærisk luft (ligesom fugle, krybdyr og de fleste padder). Pattedyrs hjerte har 2 forkamre og 2 hjertekamre, og blodets vej rundt i kroppen er delt i 2 kredsløb, ét kredsløb til lungerne og et til resten af kroppen. Alle pattedyr er ensvarme (ligesom fugle). Næsten alle pattedyr føder unger (ligesom mange krybdyr og fisk). Det er imidlertid kun pattedyr der producerer mælk til deres unger. Det er også kun pattedyr der har hår. Lægger man dertil en betydelig intelligens forstår man hvorfor pattedyrene indtager en klar førerstilling i dyreverdenen.

Pattedyr deles i tre grupper (ordner) efter forskelle i deres anatomi og deres måde at bringe deres afkom til verden på:

 • Kloakdyr (Monotremata)
  De mest primitive pattedyr. Hunnerne lægger æg.
 • Pungdyr (Marsupialia)
  Hunnerne bærer ungerne i en pung. Ungerne fødes ufærdigt udviklede og færdigudvikles i pungen.
 • Placentale pattedyr (Eutheria)
  Fosteret ernæres ved hjælp af en moderkage (placenta), et forbindelsesled mellem moderdyret og fosteret. Ungerne fødes færdigudviklet

PCB

Del siden/ordet

PCB er en forkortelse for PolyChlorerede Biphenyler. Det er en gruppe klorerede organiske stoffer. PCB dannes ikke naturligt, men er siden starten af 1900-tallet blevet fremstillet i industrien, dog ikke i Danmark.

PCB er bioakkumulerbart, dvs. at det opkoncentreres gennem fødekæden. På grund af dets kemiske stabilitet er det meget svært nedbrydeligt i naturen. Alle tilgængelige oplysninger tyder på, at stofgruppen er kræftfremkaldende, og derfor er PCB af den internationale kræftforskningsorganisation, IARC, klassificeret som “formodet kræftfremkaldende for mennesker”. PCB er desuden giftigt for mennesker og i miljøet.

En anden uheldig egenskab ved PCB er, at det ved brand kan omdannes til langt mere giftige stoffer, de såkaldte klorerede dibenzofuraner.

PCB

Del siden/ordet

PCB er en forkortelse for Poly Chlorerede Biphenyler. Det er en gruppe klorerede organiske stoffer. PCB dannes ikke naturligt, men er siden først i det 19-århundrede blevet fremstillet i industrien, dog ikke i Danmark.

PCB er bioakkumulerbart, dvs. at det opkoncentreres gennem fødekæden.

På grund af dets kemiske stabilitet er det meget svært nedbrydeligt i naturen. Alle tilgængelige oplysninger tyder på, at stofgruppen er kræftfremkaldende, og derfor er PCB af den internationale kræftforskningsorganisation, IARC, klassificeret som “formodet kræftfremkaldende for mennesker”. PCB er desuden giftigt for mennesker og i miljøet.

En anden uheldig egenskab ved PCB er, at det ved brand kan omdannes til langt mere giftige stoffer, de såkaldte klorerede dibenzofuraner.

PCR

Del siden/ordet

PCR er en forkortelse for Polymerase Chain Reaction på dansk Polymerase kædereaktion.

PCR er en metode der efterligner den proces der kaldes for DNA-replikation. Det er den proces der foregår inden en celle deler sig. Alt arvematerialet (DNA) kopieres.

Metoden anvendes indenfor genteknologien til hurtigt at mangedoble små mængder DNA. Det kan være en retsgenetiker der ud fra små rester af blod eller sæd skal skaffe sig nok DNA materiale til at kunne afvise eller påvise en gerningsmand til en forbrydelse.

Trin i PCR-metoden:
1. DNA-molekylet opvarmes over 90 grader (det denaturerer). Derved brydes brintbindingerne mellem de 2 strenge.
2. Der tilsættes en primer, et lille stykke enkeltstrenget DNA eller RNA. Stykket binder sig til de 2 strenge.
3. Der tilsættes DNA-polymerase og nukleotider. DNA-polymerasen bindes til primeren og bygger videre derfra med den eksisterende streng som skabelon. Resultatet er to DNA-strenge der er magen til hinanden.

De tre trin køres igennem igen og igen. På den måde for man mangedoblet DNA-materialet.

Peak flow

Del siden/ordet

Ved en Peak-flow måling måler man hvor meget og hvor hurtigt, man kan puste/støde luft ud af lungerne efter en maksimal indånding. Tallet (liter/minut) er et udtryk for hvor godt ens lunger fungerer.

Når man bestemmer lungernes Vitalkapacitet måler man kun hvor meget luft, der kan udåndes efter en maksimal indånding, ikke hvor hurtigt det kan ske. Har man astma kan man faktisk have en normal vitalkapacitet, men de forsnævrede luftveje gør at vejrtrækningen hæmmes, og det kan være svært at få vejret. Det fanger en peak-flow måling.

Peak-flow måles med et peak-flowmeter. Det er et simpelt måleinstrument, hvor man puster (maksimalt og forceret) i et mundstykke og en viser flytter sig på en skala. Tallet der aflæses er afhængigt af højde, køn og alder, og det kan variere fra apparat til apparat.

Måling af peak-flow bruges primært af astmapatienter til dagligt at følge udviklingen i deres lungefunktion. Variationen i tallet over døgnet og fra dag til dag kan afsløre om der sker en forværring i sygdommen. En diagnose på astma kan stilles ved at måle den forcerede vitalkapacitet (se under vitalkapacitet).

Pearl index

Del siden/ordet

Pearls indeks (PI) er et indeks der benyttes til at beskrive en præventionsmetodes effektivitet.

Effektiviteten udtrykkes som antallet af præventionssvigt (graviditeter) hos et givent antal kvinder i en defineret periode.

PI for en given præventionsform er antallet af graviditeter,der er opstået blandt 100 kvinder der er blevet fulgt gennem 1 år.

Prævention som kondom og p-piller er eksempler der normalt vil have et lille PI (0-1), mens metoder som “sikre perioder” og afbrudt samleje vil have PI-værdier der er meget højere (15-20).

Peberfugle

Del siden/ordet

Peberfugle kaldes også for tukaner. Det er en familie af store spættefugle. Der kendes ca. 60 arter som alle lever i skove i Syd- og Centralamerika. De har enorme næb med savtakkede rande. De lever af frugt og insekter.

PEC

Del siden/ordet

PEC er en forkortelse for Predicted Exposure Concentration. Det er den forudsagte/forventede koncentration af et eller flere kemiske stoffer, organismer vil være udsat for i et belastet miljø.

Pektin

Del siden/ordet

Pektiner er en gruppe af komplekse kulhydrater, der findes i planters cellevægge. Pektin består hovedsageligt af en galacturonsyrekæde (alfa-1,4-bundet). Det anvendes som et gelerings-/fortykningsmiddel i levnedsmiddelindustrien (bl.a. i syltetøj). På varedeklarationerne gemmer det sig bag E-nummer 440.

Pektinaser

Del siden/ordet

Pektinaser er enzymer der katalyserer (fremskynder) nedbrydningen af pektin (højmolekylære, ufordøjelige kulhydrater).

Pelagisk

Del siden/ordet

En organisme er pelagisk hvis den lever i de frie vandmasser.

Pentose

Del siden/ordet

Pentoser er en gruppe kulhydrater (sukkerstoffer) der består af én sukkerenhed (monosakkarid) med 5 kulstofatomer. To vigtige pentoser er Deoxyribose der findes i DNA og Ribose der findes i RNA.

Pepsin

Del siden/ordet

Pepsin er et enzym der kan spalte proteiner. Det dannes af de såkaldte hovedceller i mavesækken, det udskilles som mavesaft og aktiveres af saltsyren i maven.

peptidoglycan

Del siden/ordet

Peptidoglycan er et komplekst organisk molekyle der er hovedbestanddelen af bakteriers cellevæg. Peptidoglycan består af en rygrad af sukkermolekyler (glycan – ca. 150 sukkerenheder) der er forbundet på kryds og tværs med nogle aminosyrekæder (peptido).

Perifere nervesystem

Del siden/ordet

Det perifere nervesystem udgør sammen med centralnervesystemet NERVESYSTEMET. Det perifere nervesystem består af nogle sensoriske nerveceller og nogle motoriske nerveceller.

De sensoriske nerveceller registrerer hvordan kroppens indre og ydre miljø har det og giver besked videre til det centrale nervesystem. De motoriske nerveceller forbinder det centrale nervesystem med muskler og kirtler, og sætter gang i nogle reaktioner.

Det perifere nervesystem kan deles op i to dele:

 1. Det sensoriske-somatiske nervesystem
  Består af 12 par kraniale nerver (udspringer fra hjernen) og 31 par spinal nerver (udspringer fra rygmarven). De registrerer kroppens ydre miljø og sørger for reaktioner via fx skeletmusklerne.
 2. Det autonome nervesystem
  Tager sig af kroppens indre miljø. Det sker via en forbindelse til kroppens indre organer, den glatte muskulatur samt hjertemusklen. Det autonome nervesystem deles op i to: Det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem. Det sympatiske nervesystem sørger populært sagt for at kroppen er i alarmberedskab, klar til at “flygte eller kæmpe”. Det vigtigste stof i den sammenhæng er transmitterstoffet noradrenalin. Det sætter gang i sagerne… Den parasympatiske del får kroppen ned på jorden igen og tilbage til en normal tilstand. Det sker via transmitterstoffet acetylcholin.

Periost

Del siden/ordet

Det samme som knoglehinden eller benhinde. Det er den bindevævshinde der omgiver knogler. Den indeholder blodkar, nerver samt de celler der hele tiden nedbryder (Osteoklaster) og opbygger (Osteoblaster) knoglen.

Peristaltik

Del siden/ordet

Peristaltik er fremadbølgende sammentrækninger af glat muskulatur omkring rørformede organer (der er både et ringformet og et længdegående lag af glatte muskelfibre).

Det er fx i spiserøret, hvor den gennemtyggede mad fra mundhulen ved sammentrækningerne (peristaltik) presses videre til maven, selv hvis man står på hovedet…

Transport af ægcellen i æggelederen foregår også ved peristaltiske bevægelser. Ligesom transport i urinlederen.

Peroxisomer

Del siden/ordet

Peroxisomer er en type celleorganel der findes i næsten alle eukaryote celler. De minder om lysosomerne i udseende og størrelse. De er små vakuoler, 0,2-0,5 μm i diameter. Peroxisomer findes især i lever- og nyrerceller, hvor de står for nedbrydningen af forskellige giftige kemiske stoffer som fx ethanol. Nedbrydningen sker ved oxidation, og et af oxidationsstofferne er det meget reaktive hydrogenperoxid. ved oxidationen omdannes det til vand og ilt. Oxidationen katalyseres vha. enzymet katalase.

Persistens

Del siden/ordet

Persistent betyder vedvarende. Persistens bruges om kemiske stoffer der nedbrydes meget langsomt og derved bevarer deres giftighed i lang tid. det siges at de er svært nedbrydelige.

Pest

Del siden/ordet

Pest er en bakteriel infektion forårsaget af bakterien Yersinia pestis. I middelalderen var den skyld i de frygtelige epidemier, der lagde store dele af Europa øde.

Bakterien findes hos gnavere, for eksempel rotter, og overføres med deres lopper. Mennesker kan smittes gennem bid fra en inficeret loppe eller ved host fra en inficeret person. Hos mennesker skelnes mellem to typer pest:

 1. Byldepest
 2. Lungepest

Pestbakterien angriber i første omgang lymfeknuderne, og de svulmer op. Senere kan de sprede sig til fx lungerne. Bakterien kan bekæmpes med antibiotika, men det skal ske hurtigt!

 

Pesticid

Del siden/ordet

En samlebetegnelse for kemiske midler der anvendes til at bekæmpe skadevoldende organismer. Det kan være ukrudt (herbicid), svampe (fungicid), insekter (insekticid), mider (acaricid), bactericid (bakterier) m.m.

PET

Del siden/ordet

PET står for positron emissionstomografi.

PET er en skanningsteknik der adskiller sig fra CT- og MR-scanning ved, at kunne vise organers stofskifte, og ikke deres opbygning.

Patienten får sprøjtet noget radioaktivt sporstof ind i kroppen. Når de radioaktive isotoper henfalder udsender de positivt ladede positroner. Når en positron møder en negativt ladet elektron omdannes de til to fotoner, der bevæger sig væk fra kollisionsstedet i diametralt modsatte retninger. De opfanges af PET-scanneren, og der dannes et 3D billede. Ved PET-scanning kan man fx følge hvordan receptorer arbejder i hjernen.

Petrokemisk

Del siden/ordet

Den Petrokemisk industri er den del af den kemiske industri, der har med olie og olieprodukter at gøre.

Peyers pletter

Del siden/ordet

Peyers pletter (engelsk – patches) er små lommer/områder med lymfoidt væv i submucosa i tyndtarmen. Vævet indeholder et stort antal B- og T-lymfocytter (hvide blodlegemer).

Peyers pletter fungerer som en slags fælder for forskellige partikler. Der er let passage for bakterier, virus, antigener fra føden (fx laktose og gluten), proteiner, prioner m.m. På den anden side af tarmepithelet mødes de indtrængende partikler af et massivt immunforsvar. Peyers pletter fungerer på denne måde som en vagthund, der holder øje med eventuelle trusler i føden.

pH

Del siden/ordet

pH er symbolet for surhedsgrad. pH er den negative logaritme til brintion koncentrationen. Den svinger mellem 0 og 14. Jo lavere værdi jo mere surt er en opløsning, jo højere værdi jo mere basisk.

Phag

Del siden/ordet

Det samme som en bakteriophag. En virus der angriber bakterier.

Phloem

Del siden/ordet

Kaldes også for sivæv. Det karsystem hos planter (bestående af levende celler) der transporterer sukker og andre næringsstoffer rundt i planten. Se også Xylem.

Phytase

Del siden/ordet

Phytase er et enzym, der kan nedbryde phytin.

Phytin er et stof der bl.a. indeholder fosfat (fosforsyre), og hos mange planter fungerer det som fosfatdepot (specielt i frø). Når phytase nedbryder phytin frigøres fosfaten, og planten kan anvende fosfaten til forskellige opbygningsprocesser.

Phytases fosfatfrigørende egenskaber udnyttes i kyllinge- og griseproduktionen. Phytase fremstillet af Novo Nordisk tilsættes kyllinge- og grisefoder. Enzymet virker i fordøjelseskanalen, hvor det nedbryder phytin i foderet. På denne måde frigøres fosforet i foderet, og dyret optager det og udnytter det. Resultatet er at fosfaten i foderet udnyttes bedre, der skal tilsættes mindre fosfat til foderet, og mindre fosfor havner i dyrenes afføring, og i den sidste ende bliver miljøbelastningen med fosfor mindre.

Canadiske og danske forskere har desuden udviklet den såkaldte Phytingris. Det er grise, der har fået indsplejset genet for phytase i deres celler. Det er kun i celler fra grisens spytkirtler at genet bliver udtrykt. Resultatet er, at de gensplejsede grise, ved hjælp af deres spyt, kan nedbryde phytin og optage den fosfat der derved frigøres. Som ved brugen af phytase som foderenzym, kan tilsætningen af fosfor til foderet undgås, og miljøbelastningen med fosfor reduceres kraftigt. Man kan så diskutere hvilken metode der er at foretrække.

Phytin

Del siden/ordet

Phytin er et stof der bl.a. indeholder fosfat (fosforsyre), og hos mange planter fungerer det som fosfatdepot (specielt i frø). Phytin kan nedbrydes af enzymet phytase, hvorved fosfaten frigøres fosfaten, og planten kan anvende fosfaten til forskellige opbygningsprocesser.

Pighud

Del siden/ordet

Pighuder, Echinodermata, er en dyrerække der bl.a. omfatter søstjerner, søpindsvin, søpølser og slangestjerner. Det er flercellede dyr, der lever deres voksen tilværelse på havets bund.

Pingvin

Del siden/ordet

Pingviner, Spheniscidae, er en familie af fugle. Der findes 18 forskellige arter. De lever alle på den sydlige halvkugle. Deres fødder sidder langt tilbage på kroppen og på land ser man dem oftest stå ret op som saltstøtter. De kan ikke flyve, men i vandet pisker de afsted og bruger vingerne til at svømme med.

Piratfisk

Del siden/ordet

Piratfisk (Serrasalmus sp.) er ferskvandsfisk og findes kun i Sydamerika.

Piratfisk er kendt fra skrækfilm som værende meget blodtørstige, der angriber alt og alle. Lige som for hajers vedkommende er det noget af en overdrivelse. Hvem husker ikke børnenes ven Bubbers svømmetur med piratfiskene i Danmarks Akvarium. Piratfisk tiltrækkes af blod, så har man et åbent sår er det ikke en god ide at gå i vandet i piratfisk-fyldte vande!

Placenta

Del siden/ordet

Se under moderkage.

Plankton

Del siden/ordet

Plankton er betegnelsen for organismer der er så små at de kan holde sig frit svævende i de frie vandmasser (både salt- og ferskvand).

Planorbis

Del siden/ordet

Slægstsnavnet for skivesnegle.

Plantehormon

Del siden/ordet

Planternes pendant til de dyriske hormoner. Et plantehormon er et organisk stof, der dannes i en plante. Det dannes ofte i én del af planten, og transporteres til en anden del af planten og udøver sin effekt. Der skal normalt en meget lille koncentration til at give et fysiologisk respons. Plantehormoner er fx. auxingibberellin og abscicinsyre.

Plasma

Del siden/ordet

Plasma kaldes også for blodplasma. Det er den væske der er tilbage når blodcellerne er taget fra.

Plasmid

Del siden/ordet

Et plasmid er et lille cirkelformet DNA-molekyle der kun indeholder få gener. Plasmider findes som en slags ekstra DNA hos mange bakterier (og hos gærceller). Under naturlige forhold kan bakterierne udveksle plasmiderne på forskellig vis (konjugation og transformation). Denne evne til at overføre arvemateriale anvendes i gensplejsning.

Plasmodium

Del siden/ordet

Plasmodium er slægtsnavnet for malariaparastitten.

Det er også betegnelsen for det stadie hos slimsvampe (Myxomyceter), hvor de har en amøboid form. De består af en gigantisk celle med mange cellekerner. De trækker et spor af slim efter sig, når de bevæger sig afsted.

Plasmolyse

Del siden/ordet

Når en plantecelle anbringes i en stærk sukker- eller saltopløsning, trænger vand ud af cellen ved osmose. Resultatet er at plasmamembranen/cellemembranen trækkes væk fra cellevæggen. Fænomenet kaldes for plasmolyse.

Pleiotropisme

Del siden/ordet

Pleiotropisme er det at have mangeartede effekter. Det bruges specielt om enkelt gener, der kontrollerer flere tilsyneladende uafhængige fænotypiske egenskaber. Det kan fx være individets formeringsevne og overlevelse.

PNEC

Del siden/ordet

PNEC er en forkortelse for Predicted No Effect Concentration. Det er den koncentration af kemiske stoffer, hvor der ikke forventes nogen effekt på levende organismer i et eventuelt belastet miljø.

Polarlys

Del siden/ordet

Polarlys er den samlede betegnelse for de spektakulære lysfænomoner der kan ses på den nordlige halvkugle som nordlys og på den sydlige halvkugle som sydlys.

Det fantastiske grønne, røde, blå og lilla lysshow opstår når elektrisk ladede partikler (elektorner og protoner) rammer det yderste af jordens atmosfære (120.000 km ude…) og kolliderer med atomer og molekyler her. Eksplosioner af magnetisk energi får bl.a. iltatomer og kvælstofatomer til at udsende de flotte farver. Fænomenet breder sig siden ned gennem atmosfæren.

Polio

Del siden/ordet

Polio (Poliomyelitis) kaldes også for Børnelammelse, da den i nogle tilfælde fører til lammelser hos især børn og unge.

Polio skyldes en virus (Poliovirus). Den giver normalt kun influenzalignende symptomer, men i nogle tilfælde angibes centralnervesystemet og der optræder stærkt invaliderende lammelser i bl.a. benene. I Danmark vaccineres alle børn mod polio og sygdommen betegnes som udryddet. På verdensplan er polio stærkt på retur. I følge WHO er den begrænset til 30 lande i det sydvestlige Asien samt i den vestlige og centrale del af Afrika.

Pollegeme

Del siden/ordet

Se under centrosom.

Pollen

Del siden/ordet

Pollen er blomsternes “sædceller”, dvs. det er de hanlige kønsceller. De er meget små. Størrelsen er typisk 20-80 µm (1µm=1/1000mm).

Pollen dannes i blomstens støvdragere. Via insekter, vind eller andre bestøvningsformer overføres de til støvfang hos blomster, der er af samme art.

I pollenkornets væg kan der være forskellige proteiner og glykoproteiner, der, når de frigives i fx næsen, giver anledning til allergi hos nogle mennesker.

Polymer

Del siden/ordet

En polymer er en naturlig eller syntetisk forbindelse bestående af molekyler med stor molekylevægt. Molekylet er opbygget af op til flere millioner små ens enheder (monomerer). Oligomerer består kun af 2-4 monomerer.

Polymerase kædereaktion

Del siden/ordet

Polymerase kædereaktion er det danske ord for Polymerase Chain Reaction også forkortet PCR. Det er en metode der anvendes indenfor genteknologien til hurtigt at mangedoble små mængder DNA. Det kan være en retsgenetiker der udfra små rester af blod eller sæd skal skaffe sig nok DNA materiale til at kunne afvise eller påvise en gerningsmand til en forbrydelse.

Polymerisering

Del siden/ordet

Polymerisering er en kemisk reaktion hvor to eller flere molekyler danner store molekyler. Molekylerne der består af mange ens enheder, også kaldet polymerer. De ens enheder kaldes for monomerer.

Polyploidi

Del siden/ordet

Normalt indeholder kropsceller to sæt kromosomer, et fra moderen og et fra faderen. Antallet kaldes for det diploide antal (2n) – hos mennesket er det norkalt 46. Det haploide antal er det antal hver forældre bidrager med (n) – dvs. 23 kromosomer. Er der flere end 2 sæt kromosomer til stede i en kropscelle kaldes det for polyploidi (>2n).

POP

Del siden/ordet

POP er  en forkortelse for Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte).

Blandt POP’erne findes de værste miljøgifte man kender til. De fleste af stofferne er:

 • Svært nedbrydelige
 • Meget giftige
 • De opkoncentreres i fødekæder
 • De er grænseoverskridende

I sandhed nogle uheldige egenskaber når stofferne havner i naturen. Nogle af stofferne er produceret til at blive spredt i naturen med vilje. Fx brugen af bekæmpelsesmidler overfor skadedyr. Andre af stofferne havner utilsigtet i naturen via vores affaldsbehandlig etc.

De værste af POP’erne er bedre kendt som “Det beskidte Dusin”. Det er pesticiderne aldrin, chlordan, DDT, dieldrin, endrin, heptachlor, mirex og toxaphen. Dertil kommer PCB, HCB, dioxiner og furaner.

Internationalt arbejdes der på at udfase de farligste POP’er. Danmark ratificerede i 2003 Stockholm Konventionen (www.pops.int/). Den forpligter lande over hele verden til et øjeblikkeligt stop for produktion, import, eksport og forbrug af “Det beskidte Dusin”.

Population

Del siden/ordet

En population er en samling af individer der tilhører samme art indenfor et bestemt/givent område.

Positiv feedback

Del siden/ordet

Positiv feedback er en reguleringsmekanisme hvor produktionen af et stof fører til en øget produktion af et eller flere stoffer der igen fører til en øget produktion af det første stof. Dermed får man en hurtig produktion af et stof men også en produktion der let kan løbe løbsk.

Et eksempel på positiv feedback ses ved dannelsen af kønshormonet østrogen i kvindens menstruationscyklus. Se under østrogen.

Se også under negativ feedback.