r-RNA

Del siden/ordet

Også kaldet for ribosomalt-RNA. Det er en enkeltstrenget nukeinsyre der indgår i opbygningen af ribosomer. Ribosomer er bitte små organeller der består af en lille og en stor underenhed, begge opbygget af protein og RNA (rRNA). Ribosomer kobler aminosyrer sammen til lange kæder der i sidste ende bliver til proteiner.

Del siden/ordet

Hunnen hos rådyr.

Rad

Del siden/ordet

Den mængde energi en radioaktiv stråling afsætter i en organisme kan måles i rad. 1 rad = 0,01 J/Kg. En anden enhed er Gray (Gy), 1 Gy = 100 rad.

Radioaktive isotoper

Del siden/ordet

En radioaktiv isotop er et grundstof, der når det omdannes til et andet grundstof samtidig udsender energirig stråling. Radioaktive stoffer kan udsende forskellige typer radioaktiv stråling. De tre vigtigste er alfa-, beta- og gammastråling.

Ranvierske indsnøringer

Del siden/ordet

Ranvierske indsnøringer er 0,2-2 mm mellemrum mellem to Schwanske celler. Schwanske celler er en speciel type gliaceller (støtteceller i nervesystemet), der danner myelinskeder rundt om nervecellers axon del.

Når et aktionpotentiale bevæger sig langs et axon der er beklædt med myelin, vil nervesignalet springe fra mellemrum til mellemrum, derved bevæger nervesignalet sig hurtigere, end hvis der ikke havde været myelin rundt om axonet. Sclerose er en sygdom hvor nervesignalets hastighed hæmmes betydeligt fordi myelinskederne angribes.

Række

Del siden/ordet

Indenfor systematikken er en række den første underopdeling af et rige. Fx indeholder dyreriget rækken Chordater der er dyr med rygstreng. Chordater deles igen i underrækker, hvor Hvirveldyr (Vertebrata) er den mest kendte. Det er her fisk, padder, krybdyr, fugle, pattedyr m.fl. hører til. Disse grupper kaldes for Klasser.

REACH

Del siden/ordet

EU’s kemikalielov (trådte i kraft 1. juni 2007). REACH er en forkortelse for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction ofChemical substances. Mere end 30.000 kemikalier skal nu registreres og risikovurderes. I modsætning til tidligere, hvor myndighederne skulle påvise at det var farligt at bruge et bestemt kemikalie, er det nu virksomhederne selv, der skal undersøge risikoen ved at anvende et kemikalie eller produkt og de skal dokumentere hvordan det anvendes forsvarligt. Der ligger 3 hovedopgaver i REACH:

 • Virksomhederne skal risikovurdere deres kemikalier og registrere dem i det Europæiske Kemikalieagentur
 • Myndighederne skal evaluere virksomhedernes dokumentation
 • De farligste stoffer skal godkendes

Se mere her: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/reach/

Recessiv

Del siden/ordet

Recessiv betyder vigende

Recessive alleler

Del siden/ordet

Recessiv betyder vigende. Alleler er forskellige udgaver af det samme gen. Recessive alleler er udgaver af et gen, der ikke kommer til udtryk i fænotypen, med mindre at begge udgaver af genet er recessive.

Husk på at vi normalt har to udgaver af alle vores gener, da vi har fået et sæt gener fra hver af vores forældre. Genudgaverne er placeret på hver deres ensudseende kromosom. Det enkelte gen kaldes for et allel. Der kan være forskellige udgaver af alleler. Se også under dominante alleler.

Recipient

Del siden/ordet

En recipient er en modtager. Inden for økologiens verden er en recipient fx en å der modtager spildevand fra et renseanlæg.

Reduktion

Del siden/ordet

En kemisk proces hvor ilt fjernes, brint tilføjes eller elektroner vindes. Det modsatte af oxidation.

Regnskov

Del siden/ordet

En regnskov er karakteriseret ved at der falder mere end 2 meter nedbør om året. Der skelnes mellem tropisk regnskov og tempereret regnskov.

Tropisk regnskov findes i et 5000 km bredt bælte omkring ækvator (Sydamerika, Central Amerika, Afrika, Sydøstasien og Australien). Nedbøren er fordelt over hele året og temperaturen ligger normalt på 24-27°C, nattefrost forkommer aldrig. Tropisk regnskov dækker omkring 7% af jordens overflade, og over halvdelen af jordens dyr og planter findes i her.

Tempereret regnskov findes langs USA og Canadas vestkyst, på New Zealand og Tasmanien, samt i Chile, Irland, Skotland og Norge. Der falder en masse regn, men den fordeler sig i en tør og en våd sæson.

Rekombinant

Del siden/ordet

En rekombinant er en organisme hvis arveanlæg er forskellig fra dets forældres arveanlæg, dvs. det er normalt det der kommer ud af det når en sædcelle og en ægcelle mødes…

I daglig tale er Rekombinant ofte kommet til at være synonymt med en organisme hvis arveanlæg indeholder DNA fra en fremmed art. Det kan være en plante hvis oprindelige arvemasse har fået tilføjet et gen fra et dyr ved gensplejsning. Organismens DNA siges nu at være rekombinant-DNA eller hybrid-dna.

Rekombinant DNA

Del siden/ordet

Kaldes også for hybrid-DNA. Benævnelsen for et DNA-molekyle der indeholder DNA fra mere end en art. Dvs. artsbarrieren er blevet krydset ved fx gensplejsning.

Replikation

Del siden/ordet

En proces hvor der dannes to ens DNA-dobbeltstrenge. Den finder sted når en celle deler sig.

Før cellen deler sig adskilles de to DNA strenge. Enzymet DNA-polymerase sørger for at der dannes en komplementær streng til hver af de to strenge. resultatet er at der er blevet dannet to genetisk ens DNA-dobbeltstrenge.

Reproduktiv kloning

Del siden/ordet

En form for kloning hvor der skabes et individ der er en genetisk kopi af et andet individ.

Respiration

Del siden/ordet

Det samme som ånding eller forbrænding. Det er betegnelsen for den iltningsproces i en celle hvor næringsstoffer nedbrydes fuldstændig under dannelse af energi, kuldioxid og vand. Se ligningen nedenfor:

Respirationstab

Del siden/ordet

Når en organisme indtager nogle stoffer der indeholder energi (dyr) eller opfanger noget lysenergi (planter) vil den bruge størstedelen af energien på at vedligeholde sig selv. Det kan være ved at opbygge nye stoffer, opretholde en konstant legemstemperatur etc. Dette kaldes for et respirationstab. Det skyldes at frigørelsen af energien sker ved respirationsprocessen. Respirationstabet skal altså opfattes som en driftudgift der er nødvendig for at organismen kan overleve og udvikle sig.

Ressourcer

Del siden/ordet

Alt hvad der kan anvendes af levende organismer til at opretholde livet. Bruges ofte om alt hvad der kan anvendes af mennesket.

Restenose

Del siden/ordet

Stenose er forsnævring eller indsnævring af en arterie. Restenose er når en arterie, der før er udvidet ved fx en ballonoperation, forsnævres igen. Se også stenose

Restriktionsenzym

Del siden/ordet

Restriktionsenzymer er enzymer der findes hos bakterier. De er i stand til at “klippe” et fremmed DNA-molekyle i små bidder. Det kan fx være DNA fra virus. På den måde gør det fremmede DNA ingen skade. Restriktionsenzymerne er så at sige bakteriens immunsystem.

Der findes flere forskellige restriktionsenzymer og de klipper alle på forskellige steder i DNA’et. Indenfor genteknologien bruges restriktionsenzymer til at klippe i både noget Donor-DNA (fra en donor) og i noget Vektor-DNA (fra en bærer- fx et plasmid), på denne måde kan det ønskede gen splejses ind i det DNA (vektor-DNA) der bliver ført ind i en ny vært.

Retinol

Del siden/ordet

Retinol er det samme som A-vitamin. Retinol er den “rene form” for A-vitamin. Den findes i fødevarer der stammer fra dyreriget, det er især fiskeolie og lever. I fødevarer fra planteriget findes karotener (især beta-karoten), der er forstadier til retinol (det består af 2 molekyler retinol). I kroppen omdannes beta-karoten til retinol. Beta-karoten kaldes også for provitamin A.

Reversibel

Del siden/ordet

En reversibel proces er en proces, der også kan forløbe i den modsatte retning. I modsætning til en irreversibel proces, der ikke kan.

Rhesusbarn

Del siden/ordet

Et Rhesusbarn er et barn der fødes med en blodsygdom relateret til Rhesussystemet. Baggrunden for sygdommen er beskrevet nærmere nedenfor:

Hvis en gravid Rhesus negativ kvinde får et barn med en Rhesus positiv mand, er der mindst 50% chance for at de får et Rhesus positivt barn. Hvis der trænger noget Rhesus positivt blod fra fosteret ind i moderen danner hun antistoffer mod det. Dette kaldes for rhesusimmunisering. Antistofferne vil forblive i moderens blod for altid.

Ved en senere graviditet kan disse antistoffer trænge over i fosterets blodkredsløb og hvis fosteret er Rhesus positivt angribes dets røde blodlegemer, og det kan i svære tilfælde dø. En gravid Rhesus negativ kvinde har en risiko for at udvikle antistoffer under graviditeten. Hvis fosteret er Rhesus D positivt og der kommer en smule af fosterets blod over i moderen vil moderens immunforsvar producere antistof mod fosterets blod og derved mod Rhesus faktoren. Dette kaldes for rhesusimmunisering. Antistofferne vil forblive i moderens blod for altid.

I nogle tilfælde kan rhesusimmuniseringen medføre, at næste gang kvinden bliver gravid med et Rhesus D positivt foster, kan antistofferne havne i fosterets blodkredsløb og give anledning til hæmolyse af de røde blodlegemer resulterende i blodmangel og evt. fosterdød.

Rhesussystemet

Del siden/ordet

Et blodtypesystem.

Navnet stammer fra Rhesus aben, hvis blod lagde grunden til opdagelsen af systemet. Blodtypesystemet blev opdaget i 1940, hvor K. Landsteiner og A.S. Wiener observerede at blod fra en rhesusabe, der blev sprøjtet ind i kaniner resulterede i en antigen-reaktion, hvor antistoffer i kaninernes serum fik de røde blodlegemer fra rhesusaben til at klumpe sammen. Senere viste de det samme med blod fra mennesker. De fandt at 85% af forsøgspersonerne havde blod der klumpede sammen når det blev sprøjtet ind i kaninerne. De resterende 15% skete der ikke noget med. Sammenklumpningen hos de 85% blev tillagt en Rhesus-faktor på deres røde blodlegemer.

Personer der har Rhesus-faktoren på overfladen af sine røde blodlegemer kaldes for Rhesus positive, mens personer der mangler Rhesus-faktoren kaldes for Rhesus negative. Faktisk er der tale om flere antigener, men D-antigenet er det man fokuserer på i blodtypetests. Er man rhesus-negativ har man ikke nogen af rhesus-stofferne på de røde blodlegemer.

Før mente man at Rhesussystemet kun styres af et enkelt genpar. Et dominant gen R koder for rhesus-stoffet, mens et recessivt gen r koder for mangel på stoffet. Det betyder at man er rhesus-positiv hvis man har et eller to udgaver af det dominante R, og man er rhesus-negativ hvis man har to udgaver af det recessive r. Faktisk ved man nu, at der er mindst tre gener, der koder for hver deres antigen; C, D og E. Er bare en af dem til stede i en dominant form, bliver man rhesus-positiv. Omkring 83% af danskerne er rhesus-positive og 17% er rhesus-negative.

Er en person rhesus-positiv, vil der ikke være rhesus-antistoffer til stede i blodet. Personer der er rhesus-negative har normalt heller ikke rhesus-antistof i blodet, men i nogle tilfælde kan der dannes antistof, og så kan rhesus-positive blodlegemer blive ødelagt.

Hvis en gravid rhesus-negativ kvinde får et barn med en rhesus-positiv mand, er der mindst 50% chance for at de får et rhesus-positivt barn. Hvis der trænger noget rhesus-positivt blod fra fosteret ind i moderen danner hun antistoffer mod det. Ved et senere svangerskab kan disse antistoffer trænge over i fosterets blodkredsløb og hvis fosteret er rhesus-positivt angribes dets røde blodlegemer, og det kan i svære tilfælde dø.

Rhizobium

Del siden/ordet

Rhizobium er en bakterieslægt. Rhizobiumbakterier lever omkring rødderne hos bælgplanter. Forholdet er symbiotisk/mutualistisk, dvs. begge “parter” nyder godt af den andens tilstedeværelse. Planten forsyner bakterierne med glukose (fra fotosyntesen), og bakterierne forsyner planten med aminosyrer. Aminosyrerne stammer fra bakteriernes fiksering af luftens kvælstof.

Rhizom

Del siden/ordet

Et rhizom er en jordstængel. Mange planter sender disse underjordiske stængler ud i forskellige retninger. De kan sætte nye skud og etablerer dermed nye selvstændige planter.

Ribose

Del siden/ordet

Ribose er et sukkerstof der indgår i RNA. Ribose er en pentose, dvs. den består af 5 kulstofatomer hvortil der er knyttet H-, O- og OH-grupper. I DNA er ribose erstattet af Deoxyribose der også er en pentose.

Ribosom

Del siden/ordet

Ribosomerne er cellens “proteinfabrikker”. Det er bitte små organeller der består af en lille og en stor underenhed, begge opbygget af protein og RNA. Her foregår dannelsen af protein.

Det første trin i dannelsen af protein er at der laves noget messenger-RNA (også kaldet for budbringer-RNA). Det er en enkeltstreget kopi af et stykke DNA (svarende til et enkelt gen).

Dernæst forlader messenger-RNA’et cellekernen gennem kerneporerne og bringer sit budskab til ribosomerne.

Ribosomerne sørger for at den genetiske kode som messenger-RNA’et indeholder oversættes til en kæde af aminosyrer, der til slut har form af et protein.

 

Ribosomalt RNA

Del siden/ordet

Forkortes også r-RNA. Det er en enkeltstrenget nukeinsyre der indgår i opbygningen af ribosomer. Ribosomer er bittesmå organeller der består af en lille og en stor underenhed, begge opbygget af protein og RNA (rRNA). Ribosomer kobler aminosyrer sammen til lange kæder der i sidste ende bliver til proteiner.

RICE-princip

Del siden/ordet

RICE-princippet er en metode til behandling af en akut sportsskade. Målet er er at forhindre yderligere skade og nedsætte blødningen i det beskadigede område.

RICE er en forkortelse for Rest Ice Compression Elevation.

 • REST
  Hold det skadede område i ro.
 • ICE
  Læg en ispose på det skadede område, 20-30 min, én gang i timen, 5-6 gange.
 • COMPRESSION
  Læg et elastisk, komprimerende bind omkring det skadede område.
 • ELEVATION
  Hold det skadede område opad for at forhindre en yderligere hævelse.

Jeg har som ivrig sportsudøver oplevet utallige skadetyper. Ved forstuvninger er det min erfaring, at det vigtigste er, at få kompression omkring anklen, ellers har man hurtigt en hævelse, der er utrolig svær at komme af med.

Ricin

Del siden/ordet

Ricin er et giftstof der stammer fra Kristpalmen (Ricinus communis). Ricin er ekstremt giftigt, der skal kun få mg til at man dør, og der findes ingen modgift. Ricin omtales jævnligt som et potentielt bioterror våben, det er let at fremstille, anvende og det er som nævnt ret dødeligt.

Ricin er kendt fra det såkaldte paraplymord. I 1978 gennemførte KGB og det bulgarske hemmelige politi et attentat på den bulgariske samfundskritiker Georgi Markov i London. Han blev stukket med en specialfremstillet paraply, og en pille med ricin blev indsat under hans hud. 4 dage senere døde han.

Ricin er en cellegift. Det virker ved at inaktivere cellens ribosomer. Dermed kan cellen ikke danne proteiner.

Rige

Del siden/ordet

Alle levende organismer kan placeres i et af fem riger: Dyreriget, Planteriget, Svamperiget, Protister og Bakterier. Der er ikke fuldstændig enighed om hvor mange riger der bør være og hvilke arter de skal omfatte.

Risfugl

Del siden/ordet

Risfuglen (Padda oryzivora) er en lille spurvefugl der oprindeligt stammer fra Java og Bali. Her lever den i rismarker, mangrover o.lign. Den har grå vinger, bug, bryst og ryg. Sort overgump, overhalefjer, hale og svingfjer. Hvide underhaledækfjer og lår. Næbet er gult og rødt. Pande, nakke, isse og strube er sort. Kinderne er hvide. Risfuglen er en populær fugl at have i fangenskab.

RNA

Del siden/ordet

Forkortelse for RiboNucleic Acid, ribonukleinsyre på dansk. Som navnet antyder er RNA en nukleinsyre (kernesyre). Molekylet er opbygget på samme måde som DNA. Dvs. det består af lange kæder af nukleotider. Nukleotider er opbygget af en nitrogenholdig base, en pentose (sukkerstof med 5 kulstofatomer) og et fosfatmolekyle.

Hos RNA kan basen være en af de fire: Cytosin (C), Guanin (G), Adenin (A) og Uracil (U) (i DNA er Uracil erstattet med Thymin). Pentosen er ribose (deoxyribose hos DNA). RNA er enkeltstrenget og der findes tre typer: m-RNA, t-RNA og r-RNA.

 

Rodzoneanlæg

Del siden/ordet

Rodzoneanlæg er en type rensningsanlæg. Metoden består i at spildevand ledes gennem en mark med sumpplanter som fx tagrør. Tagrørsplanterne forsyner deres rødder med ilt hvorved der dannes iltrige miljøer omkring rødderne. Det iltrige miljø gør at der kan foregå en mikrobiel nedbrydning af det organiske stof der er i spildevandet. Derudover bindes og omsættes også næringssalte.

Rodzoneanlæg anvendes med succes i små bysamfund hvor spildevandsmængden står i et realistisk forhold til de forholdsvis store arealer der kræves.

Røde blodlegemer

Del siden/ordet

En type blodceller hvis opgave bl.a. er at transportere ilt rundt i kroppen. De kaldes også for erytrocytter.

Rurer

Del siden/ordet

Rurer (også kaldet balaner) er en slags småkrebs der lever i havet. De danner kegleformede skaller på sten, muslingeskaller, bolværk m.m. De hæfter sig med hovedenden mod underlaget og hele deres legeme er omgivet af et skjold af kalkplader. De lever af at filtrere vandet for bittesmå organismer (kaldet plankton) med deres børsteformet lemmer.

Man kan skære sig slemt hvis man gnubber sig op af en sten fyldt med rurer. De bliver op til 5 cm i diameter. De er hermafroditter (de skiftes til at stikke deres penis ind i “sidemanden”).

Rurerne hører til en klasse af krebsdyr der hedder Cirripedia på latin (på engelsk barnacles). Rurer hører til slægten balanus.

rurer

Rygerlunger

Del siden/ordet

Kaldes også for KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Det er en samling af lungesygdomme hvor:

 • Lungevævet langsomt ødelægges (alveoler nedbrydes)
 • Der opstår en kronisk betændelsestilstand i luftvejene
 • Lungefunktionen nedsættes permanent.

I starten af sygdommen er der ikke nogen særlig symptomer. De første symptomer er hoste og/eller slim i luftvejene, senere kommer en udtalt åndenød når man anstrenger sig. 85-90% af alle KOL-tilfælde skyldes rygning. I de tilfælde kan et rygestop bremse sygdommen. I Danmark har over 400.000 mennesker rygerlunger og hvert år dør omkring 3500 (kilde: Lungeforeningen).

Rygmarv

Del siden/ordet

Rygmarven udgør sammen med hjernen det centrale nervesystem. Rygmarven er et langt hult rør af nerveceller der fører til og fra hjernen. 31 par spinalnerver forlader røret undervejs og har forbindelse til hver deres del af kroppen. I rygmarvens indre hulrum, kaldet for rygmarvskanalen er der cerebrospinalvæske.

Rygsvømmere

Del siden/ordet

Rygsvømmere Notonectidae, er en familie af vandtæger (tæger). Den ligger i vandoverfladen med bugen opad. Den svømmer ved hjælp af nogle lange og kraftige bagben. Rygsvømmere er rovdyr og kan faktisk tilføje smertefulde stik med sin snabel hvis man forsøger at fange den.

Rynker

Del siden/ordet

Før eller siden oplever vi det alle, at huden rynker:-(
Rynker er en naturlig del af hudens ældningsproces. Med alderen bliver huden tyndere og mindre elastisk (produktionen af kollagen og elastin falder). Ældningen kan forværres af solens skadelige stråler og rygning.