REACH

Del siden/ordet

EU’s kemikalielov (trådte i kraft 1. juni 2007). REACH er en forkortelse for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction ofChemical substances. Mere end 30.000 kemikalier skal nu registreres og risikovurderes. I modsætning til tidligere, hvor myndighederne skulle påvise at det var farligt at bruge et bestemt kemikalie, er det nu virksomhederne selv, der skal undersøge risikoen ved at anvende et kemikalie eller produkt og de skal dokumentere hvordan det anvendes forsvarligt. Der ligger 3 hovedopgaver i REACH:

  • Virksomhederne skal risikovurdere deres kemikalier og registrere dem i det Europæiske Kemikalieagentur
  • Myndighederne skal evaluere virksomhedernes dokumentation
  • De farligste stoffer skal godkendes

Se mere her: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/reach/

Recessiv

Del siden/ordet

Recessiv betyder vigende

Recessive alleler

Del siden/ordet

Recessiv betyder vigende. Alleler er forskellige udgaver af det samme gen. Recessive alleler er udgaver af et gen, der ikke kommer til udtryk i fænotypen, med mindre at begge udgaver af genet er recessive.

Husk på at vi normalt har to udgaver af alle vores gener, da vi har fået et sæt gener fra hver af vores forældre. Genudgaverne er placeret på hver deres ensudseende kromosom. Det enkelte gen kaldes for et allel. Der kan være forskellige udgaver af alleler. Se også under dominante alleler.

Recipient

Del siden/ordet

En recipient er en modtager. Inden for økologiens verden er en recipient fx en å der modtager spildevand fra et renseanlæg.

Reduktion

Del siden/ordet

En kemisk proces hvor ilt fjernes, brint tilføjes eller elektroner vindes. Det modsatte af oxidation.

Regnskov

Del siden/ordet

En regnskov er karakteriseret ved at der falder mere end 2 meter nedbør om året. Der skelnes mellem tropisk regnskov og tempereret regnskov.

Tropisk regnskov findes i et 5000 km bredt bælte omkring ækvator (Sydamerika, Central Amerika, Afrika, Sydøstasien og Australien). Nedbøren er fordelt over hele året og temperaturen ligger normalt på 24-27°C, nattefrost forkommer aldrig. Tropisk regnskov dækker omkring 7% af jordens overflade, og over halvdelen af jordens dyr og planter findes i her.

Tempereret regnskov findes langs USA og Canadas vestkyst, på New Zealand og Tasmanien, samt i Chile, Irland, Skotland og Norge. Der falder en masse regn, men den fordeler sig i en tør og en våd sæson.

Rekombinant

Del siden/ordet

En rekombinant er en organisme hvis arveanlæg er forskellig fra dets forældres arveanlæg, dvs. det er normalt det der kommer ud af det når en sædcelle og en ægcelle mødes…

I daglig tale er Rekombinant ofte kommet til at være synonymt med en organisme hvis arveanlæg indeholder DNA fra en fremmed art. Det kan være en plante hvis oprindelige arvemasse har fået tilføjet et gen fra et dyr ved gensplejsning. Organismens DNA siges nu at være rekombinant-DNA eller hybrid-dna.

Rekombinant DNA

Del siden/ordet

Kaldes også for hybrid-DNA. Benævnelsen for et DNA-molekyle der indeholder DNA fra mere end en art. Dvs. artsbarrieren er blevet krydset ved fx gensplejsning.

Replikation

Del siden/ordet

En proces hvor der dannes to ens DNA-dobbeltstrenge. Den finder sted når en celle deler sig.

Før cellen deler sig adskilles de to DNA strenge. Enzymet DNA-polymerase sørger for at der dannes en komplementær streng til hver af de to strenge. resultatet er at der er blevet dannet to genetisk ens DNA-dobbeltstrenge.

Reproduktiv kloning

Del siden/ordet

En form for kloning hvor der skabes et individ der er en genetisk kopi af et andet individ.

Respiration

Del siden/ordet

Det samme som ånding eller forbrænding. Det er betegnelsen for den iltningsproces i en celle hvor næringsstoffer nedbrydes fuldstændig under dannelse af energi, kuldioxid og vand. Se ligningen nedenfor:

Respirationstab

Del siden/ordet

Når en organisme indtager nogle stoffer der indeholder energi (dyr) eller opfanger noget lysenergi (planter) vil den bruge størstedelen af energien på at vedligeholde sig selv. Det kan være ved at opbygge nye stoffer, opretholde en konstant legemstemperatur etc. Dette kaldes for et respirationstab. Det skyldes at frigørelsen af energien sker ved respirationsprocessen. Respirationstabet skal altså opfattes som en driftudgift der er nødvendig for at organismen kan overleve og udvikle sig.

Ressourcer

Del siden/ordet

Alt hvad der kan anvendes af levende organismer til at opretholde livet. Bruges ofte om alt hvad der kan anvendes af mennesket.

Restenose

Del siden/ordet

Stenose er forsnævring eller indsnævring af en arterie. Restenose er når en arterie, der før er udvidet ved fx en ballonoperation, forsnævres igen. Se også stenose

Restriktionsenzym

Del siden/ordet

Restriktionsenzymer er enzymer der findes hos bakterier. De er i stand til at “klippe” et fremmed DNA-molekyle i små bidder. Det kan fx være DNA fra virus. På den måde gør det fremmede DNA ingen skade. Restriktionsenzymerne er så at sige bakteriens immunsystem.

Der findes flere forskellige restriktionsenzymer og de klipper alle på forskellige steder i DNA’et. Indenfor genteknologien bruges restriktionsenzymer til at klippe i både noget Donor-DNA (fra en donor) og i noget Vektor-DNA (fra en bærer- fx et plasmid), på denne måde kan det ønskede gen splejses ind i det DNA (vektor-DNA) der bliver ført ind i en ny vært.

Retinol

Del siden/ordet

Retinol er det samme som A-vitamin. Retinol er den “rene form” for A-vitamin. Den findes i fødevarer der stammer fra dyreriget, det er især fiskeolie og lever. I fødevarer fra planteriget findes karotener (især beta-karoten), der er forstadier til retinol (det består af 2 molekyler retinol). I kroppen omdannes beta-karoten til retinol. Beta-karoten kaldes også for provitamin A.

Reversibel

Del siden/ordet

En reversibel proces er en proces, der også kan forløbe i den modsatte retning. I modsætning til en irreversibel proces, der ikke kan.